kompozitní materály - úvodní strana
»  

Reklamační řád

kompozity, balkónové výplně, voština

kompozity.com     |     legislativa     |     kontakt  

Reklamační řád


Reklamační řád společnosti ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o.

Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2009

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád závazně upravuje podmínky a způsoby vyřizování reklamací uplatněných kupujícími vůči společnosti ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o. (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není kupujícím odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.
Tento reklamační řád je k dispozici v tištěné podobě v sídle prodávajícího nebo jako elektronický dokument na www.kompozity.com. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky u prodávajícího (název zboží, cena, množství, sériové číslo....).

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným jako den převzetí nebo den odevzdání k přepravě na záručním listě. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Pokud není délka záruční doby vyznačena na záručním listě, má se za to, že je v zákonné délce 24 měsíců.
Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců, u zboží vyrobeného do 31.12.2002 6 měsíců) a prodloužené lhůty, pokud byla prodávajícím poskytnuta.
V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace pro kupující – nepodnikající fyzické osoby řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k podmínkám upraveným reklamačním řádem. Pro právnické a fyzické osoby – podnikatele kupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti se příslušná ustanovení Občanského zákoníku užijí obdobně, ale v zásadě se vztah kupujícího a prodávajícího v tomto případě řídí Obchodním zákoníkem. U prodloužené lhůty, pokud byla prodávajícím nad rámec zákonné lhůty poskytnuta, se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

U zboží prodávaného se slevou (zboží použité, poškozené, nekompletní) se odpovědnost za vady, kvůli kterým byla sleva prodávajícím poskytnuta, na tyto vady nevztahuje.

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí, nejpozději však do 1 pracovního dne, a je povinen veškeré případně zjištěné vady oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu. V případě porušení tohoto ustanovení kupujícím se právo kupujícího z vad zboží stává soudně nevymahatelným. Při opožděné reklamaci bude reklamace prodávajícím odmítnuta.
Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Za takto způsobené vady nenese prodávající odpovědnost a tyto u prodávajícího reklamovat nelze.
Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu (tato byla včas prodávajícímu oznámena), vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u společnosti ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o. (viz. záruční list - nákupní doklad).
Místem pro uplatnění reklamace je ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o., Starozuberská 1441, 75654 Zubří, e-mail sales@alucompositepanels.com.

Kupující je oprávněn vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny, a to na vlastní náklady. Balík obsahující reklamované zboží musí být řádně zabalen a viditelně označen nápisem "REKLAMACE" a musí obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude vyzvednuto. Náklady na zaslání zboží zpět kupujícímu (při oprávněné reklamaci) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle účelně vynaložených nákladů a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno zpět na jím uvedenou adresu.
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavření smlouvy upozorněn, nebo o kterých v době uzavření smlouvy věděl, nebo s přihlédnutím k okolnostem uzavření smlouvy musel vědět.
Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením kopie nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být uvedeno shodné sériové číslo, pokud bylo zboží sériovým číslem označeno).
Poskytovaná záruka se nevztahuje na vady zaviněné mechanickým poškozením ze strany kupujícího, na vady a opotřebení vzniklé v důsledku obvyklého užívání, vady vzniklé použitím nesprávného, vadného nebo prodávajícím neschváleného vybavení.
Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s pokyny prodávajícího. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku,
c) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů


Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady a vady vzniklé při výrobě, které zboží mělo v době převzetí kupujícím, a dále na vady způsobené montáži nebo instalaci zboží, provedenou pracovníky prodávajícího.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na výskyt závady, která byla písemně a v souladu s tímto reklamačním řádem uplatněna kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o oprávněně uplatněnou vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno na náklady prodávajícího, nebo vyměněno za nové. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží. V případě poskytnutí slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádným z výše uvedených způsobů, bude kupujícímu vystaven dobropis. Stejným způsobem bude vyřízena oprávněná reklamace zboží v případě současného výskytu 3 různých vad, případně 3 opakovaní stejné vady na zboží.
Reklamaci zboží je prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím (doručení reklamovaného zboží prodávajícímu).
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
Po vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího o ukončení reklamace.

 

 


Renata Krčmová

za společnost ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o.

 

 


  WAP RSS © ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o.