kompozitní materály - úvodní strana
»  

Všeobecné obchodní podmínky

kompozity, balkónové výplně, voština

kompozity.com     |     legislativa     |     kontakt  

Všeobecné obchodní podmínky


ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o.

Starozuberská 1441, 756 54 Zubří

IČO:26877333

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Rozsah platnosti

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) doplňují ustanovení kupních smluv uzavřených mezi společností ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o. jako prodávajícím, a třetími osobami, jako kupujícími.

1.2. Jakékoliv odchylky od těchto všeobecných smluvních podmínek nebo jejich dodatky navrhované ze strany kupujícího jsou možné a platné pouze v písemné podobě v příslušné Kupní smlouvě uzavřené mezi ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o. a kupujícím. V případě rozporu mezi ujednáním VOP a ustanovením Kupní smlouvy má vždy přednost ujednání stran obsažené v Kupní smlouvě.

1.3. Právní vztahy neupravené Kupní smlouvou ani VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

1.4. Nedílnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou VOP ve znění účinném ke dni uzavření Kupní smlouvy.

 

2. Vznik kupní smlouvy

2.1. Kupující je povinen svou objednávku zaslat prodávajícímu výhradně v písemné formě, kdy objednávka musí obsahovat přesnou a nezaměnitelnou specifikaci zboží, které má být prodávajícím dodáno (typ, množství) a označení a podpis oprávněné osoby. Po dohodě s prodávajícím je možno objednávku učinit i jiným dohodnutým způsobem.

2.2. Kupující je povinen k písemné objednávce doložit originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku v aktuálním znění a kopii osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. V případě nedoložení požadovaných dokumentů je kupující oprávněn tyto předložit při převzetí zboží.

2.3. Objednávka kupujícího musí splňovat tyto náležitosti: identifikační údaje kupujícího (obchodní jméno podle výpisu z OR, sídlo, popř. místo podnikání, jméno osoby oprávněné uzavřít kupní smlouvu, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesný popis požadovaného zboží určeného jednotlivě nebo co do množství a druhů a současně uvést požadovanou dodací lhůtu a dopravní dispozice. Kupující je dále povinen uvést místo (místa) vykládky zboží, kdy v případě neuvedení těchto údajů bude zboží dopraveno do sídla kupujícího.

 

3. Forma a náležitosti smlouvy

3.1. Kupní smlouva má vždy písemnou formu, jinak je neplatná. Jakákoliv ujednání vztahující se či pozměňující a upravující Kupní smlouvu musí být písemná, jinak jsou neplatná.

3.2. Kupní smlouva musí vždy obsahovat platební podmínky, dodací lhůty a způsob dodání zboží. Tato smlouva musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za každou ze smluvních stran s uvedením jejich jména.

 

4. Dodací podmínky

4.1. Čas plnění resp. termín dodávky je sjednán v Kupní smlouvě.

4.2. Dodací doba se začíná počítat dnem úhrady zálohové faktury na účet prodávajícího.

4.3. Dodávka je splněna předáním zboží kupujícímu resp. prvnímu přepravci v sídle prodávajícího. Den přepsání resp. převzetí je dnem uskutečnění plnění.

4.4. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k odvozu připraveného zboží. Kupující je povinen do 3dnů od vyzvání zajistit odvoz avizovaného zboží.

Pokud kupující resp. první přepravce nepřevezme zboží do 3 dnů od vyzvání, vyzve prodávající písemně kupujícího k dodatečnému převzetí zboží, pro což mu stanoví lhůtu. Jestliže kupující resp. první přepravce nepřevezme zboží ani v této dodatečné lhůtě, je prodávající oprávněn zboží na náklady kupujícího uskladnit a vyfakturovat. Skladné je ve výši 0,2% z hodnoty zboží za každý den prodlení s vyzvednutím po stanoveném termínu převzetí.

4.5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu k zásilce zboží veškeré potřebné a kupujícím vyžádané doklady.

4.6. Prodávající nenese zodpovědnost za neočekávané situace vzniklé na straně rejdaře či dopravní společnosti, které mohou mít za následek zpoždění dodávky.

 

5. Cena

5.1. Kupní cena je podstatnou náležitostí Kupní smlouvy.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu nebo požadovat platbu v hotovosti.

5.3. Podkladem pro placení je zálohová faktura. Vystavení daňového dokladu se řídí § 26 zákona 235/2004.

5.4. Úhradou zálohové faktury, rozumí se připsání částky na účet prodávajícího se začíná čas plnění.

5.5. Případný doplatek ceny bude uhrazen na základě konečné faktury. V tomto konečném vyúčtování bude zaúčtována poskytnuta záloha. Konečná faktura bude uhrazena nejpozději při předání zboží.

5.6. Cena za zboží při dodání zboží do jiného členského státu Evropské Unie je fakturováno bez DPH České republiky za podmínek:

    • kupující zboží prokáže registraci DPH v členském státu EU

    • kupující nebo zmocněná třetí osoba písemně prohlásí, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu EU a toto prohlášení neprodleně ( do 5 dnů od převzetí zboží) doručí dodavateli. Za toto prohlášení se také považuje potvrzení na dodacím listu, na kterém je čitelně uvedeno jméno (případně funkce) osoby, která zboží převzala s následným podpisem výše zmíněné osoby (popřípadě razítkem).

6. Nabytí vlastnického práva

Vlastnictví ke zboží, jehož prodej je předmětem Kupní smlouvy přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

 

7. Přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Nebezpečí škody za zboží (tj.ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo), přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo jeho uskladněním.

7.2. Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě.

7.3. Škoda na zboží jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

8. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

8.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství , jakosti a provedení, které stanoví smlouva. Není-li ve smlouvě ujednána jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

8.2. Kupující nesmí provádět jakékoliv změny ani úpravy na dodaném zboží, ani je označovat jinak, než je provedeno dodavatelem. Nesmí je ani označovat značkami, které mohou vyvolat zdání, že se jedná o jiný výrobek než dodaný. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč.

8.3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží, zejména jeho množství a soulad s průvodními doklady.

8.4. U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat bezodkladně poté, kdy provedl prohlídku zboží, nebo kdy tuto prohlídku měl provést, nejpozději však do 1 pracovního dne ode dne převzetí zboží. Za zjevnou vadu se vždy považuje vada množstevní. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.

8.5. Veškeré reklamace musí být podány vždy písemnou formou a musí být doloženy doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace.

8.6. Podrobné podmínky pro vyřízení reklamací se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

 

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. V případě podstatného porušení smluvních povinností jednou stranou je druhá smluvní strana oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí druhé straně, která porušila své povinnosti, bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu pro odstoupení od smlouvy dozvěděla. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a provedené doporučeným dopisem adresovaným do sídla kupujícího. Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení.

9.2. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu a to ve výši 30% z kupní ceny.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany jsou povinny si navzájem neprodleně sdělovat jakékoliv okolnosti, které by mohly mít vliv na plnění závazků z uzavřené Kupní smlouvy.

10.2. Veškeré změny Kupní smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

10.3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2009.

 

 

 

Renata Krčmová

za společnost ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o.

 

 


  WAP RSS © ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o.